Hans und Eugenia Jütting Stiftung

Konkurs stypendialny Fundacji Jütting na rok 2022 – w zakresie Muzyki rockowej, pop i jazzFundacja Hansa i Eugenii Jütting w Stendal przyznaje jednorazowe stypendia w zakresie muzyki popularnej na rzecz szczególnie uzdolnionych, polskich i niemieckich, artystów młodego pokolenia. Przyznane mogą zostać stypendia o łącznej wartości 30.000 €. Są one przeznaczone dla wyróżniających się muzyków, którzy posiadają ukształtowany podczas publicznych koncertów i/lub udziału w konkursach profil muzyczny i wynoszą:

Konkurs muzyku popularnej 2021

Program stypendialny na rok 2022: Pobieranie)

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa: Pobieranie

W roku 2022 konkurs obejmuje następujące przedmioty: • Jazz
 • Rock / Pop
 • Rap / Hip-Hop
 • Wokalista & autor tekstów (obejmuje również folk-rock)

Przyznane mogą zostać stypendia w łącznej wysokości 30.000 €.

Są one przeznaczone dla wybitnych muzyków, którzy brali udział w koncertach publicznych i / lub konkursach. Wysokość stypendiów wynosi: • po 5.000 € dla solistów
 • po 4.000 € dla członków zespołu, maksymalnie 16.000 € dla zespołu

Warunki udziału w konkursie:

 • Osoby ubiegające się o stypendium Fundacji Jütting muszą udokumentować posiadanie niemieckiego lub polskiego obywatelstwa. Na dzień 31.08.2022 aplikanci przedmiotu śpiew (również, jeśli korzystają z akompaniamentu własnego lub osoby trzeciej) nie mogą ukończyć 27 roku życia, a członkowie zespołu 25 roku życia, a soliści instrumentaliści 23 roku życia.
 • Przyjmując stypendium, stypendyści zobowiązują się do zagrania podczas Festiwalu Rolanda (Festyn Miejski, który odbędzie się w czerwcu 2023 w Stendal) lub w razie konieczności podczas innego wydarzenia (np. Teatry Altmark).
 • Stypendyści zobowiązują się również wspomnieć o wyróżnieniu Fundacji Jütting w swoim życiorysie artystycznym oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz publikacji na stronie internetowej Fundacji jak i przekazanie ich mediom.

Zgłoszenia konkursowe powinny zawierać:

 • Niezabezpieczone przed kopiowaniem nagranie audio-wideo solisty lub zespołu obejmujące kompozycję własną lub samodzielne artystyczne opracowanie utworu obcego (wykluczone są covery). Akceptowane są wszelkie ogólnodostępne nośniki danych (w szczególności USB, DVD, link do zasobów w chmurze, takie jak Dropbox) oraz formaty danych (np. MP4). Całkowity czas nagrania powinien wynieść minimum 30 minut, z czego w miarę możliwości, 15 minut powinno przypadać na zapis koncertu bez obróbki. Nagrania powinny powstać w roku 2020 lub później.
 • Kompletnie i czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa, którą można pobrać na stronie internetowej Fundacji. Karta zawiera listę utworów zgodną z kolejnością na nośniku i zawiera następujące informacje:

  • Kompozytor
  • Tytuł
  • Czas trwania
  • data nagrania
  • adnotacja o obróbce (tak/nie)
  • tekst nagrania (treści o ekstremalnie politycznej treści nie podlegają wsparciu stypendialnemu)


  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane osobiście przez wszystkie osoby aplikujące
 • Kopię dowodu osobistego i legitymacji studenckiej.


 • Podania należy składać do dnia 31.08. 2022 na adres Fundacji Jütting, Schadewachten 48, 39576 Stendal. Koszty związane z przygotowaniem i przesyłką podania oraz niezbędnych dokumentów nie będą zwracane. Niekompletne podania nie będą uwzględniane. Dokumenty zgłoszeniowe nie będą zwracane po podjęciu decyzji stypendialnych
  Jury składające się z profesorów szkół wyższych dokona wyboru w oparciu o kryteria jakościowe, a werdykt wymaga zatwierdzenia przez zarząd fundacji. Decyzja zarządu jest ostateczna i niepodważalna. Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone. Pierwsza połowa stypendium zostanie wypłacona po podjęciu decyzji o przyznaniu stypendium, jesienią 2022, a druga po wykonaniu koncertu.

  Informacja o zastosowaniu form gramatycznych
  Ze względu na lepszą przejrzystość tekstu nie jest stosowana równocześnie gramatyczna forma męska / żeńska / nieokreślona. Wszelkie odniesienia do osób odnoszą się w sposób równy do wszystkich płci.