Hans und Eugenia Jütting Stiftung

Programy stypendiów

Program stypendialnyKonkurs stypendialny Fundacji Jütting na rok 2022

Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal corocznie przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych.

W roku 2022 konkurs obejmuje następujące przedmioty

 • fortepian
 • skrzypce
 • trąbka
 • perkusja
 • klawesyn

Przyznane zostaną następujące stypendia:

dla solistów

 • maksymalnie 4 stypendia dla wybitnych muzyków mających już doświadczenie w publicznych koncertach i / lub konkursach każde po 8.000 €
 • maksymalnie 4 stypendia dodatkowe każde po 5.000 €

Warunki udziału w konkursie:

Osoby ubiegające się o stypendium Fundacji Jütting muszą udokumentować posiadanie niemieckiego lub polskiego obywatelstwa oraz być studentem niemieckiej wyższej szkoły muzycznej bądź polskiej akademii muzycznej. Soliści grający na jednym z wymienionych instrumentów muszą być osobami urodzonymi po 31.10.1999 r.
Przyjmując stypendium stypendyści zobowiązują się do zagrania w roku 2022 koncertu bez wynagrodzenia, w ramach forum muzycznego w kościele św. Katarzyny w Stendal (kościół ogrzewany, ze wspaniałą akustyką, fortepianem „D” Steinway, z 200 miejscami siedzącymi) oraz zobowiązują się do wystąpienia w drugim koncercie, również bez gaży.
Stypendyści zobowiązują się również wspomnieć o wyróżnieniu Fundacji Jütting w swoim życiorysie artystycznym oraz wyrażają zgodę na opublikowanie swych danych na stronie internetowej Fundacji i przekazanie ich do publikacji w drukowanych środkach przekazu. Dane osobowe stypendystów będą przetwarzane przez Fundację maszynowo. Swym podaniem kandydaci potwierdzają, że zapoznali się z obowiązkami dot. Informacji zgodnie z art. 12-14 RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz przyjęli je do wiadomości.


Zgłoszenia konkursowe powinny zawierać:

 1. Niezabezpieczone przed kopiowaniem nagranie audio-wideo przygotowane wyłącznie na potrzeby zgłoszenia, spełniające następujące wymagania:
  • Nagranie audio-wideo (preferowany format MP4 na nośniku danych USB; inne formaty również są dopuszczalne) aplikanta / aplikantki z dziełami z przynajmniej trzech epok historii muzyki (renesans, barok, klasyka, romantyzm, impresjonizm, modernizm po 1912 r.)
  • Szczególną wagę przykłada się do jakości dźwięku nagrania
  • Nagranie nie może być zarejestrowanym koncertem
  • Czas nagrania minimum 30 minut
  • Dzieła wieloczęściowe mogę zostać przedstawione jedynie bez montażu
  • Nagrania nie powinny być starsze niż 6 miesięcy
 2. 2. Protokół nagrania zawierający kolejność nagrań, tytuł roboczy, czas trwania oraz datę nagrania. Protokół powinien zostać podpisany przez profesora głównego przedmiotu studiów (patrz www.juettingstiftung.de)
 3. Biografię artystyczną
 4. 4. Kopię dowodu osobistego i legitymacji studenckiej

Podania należy składać do dnia 31.10. 2022 na adres Fundacji Jütting (decyduje data stempla pocztowego). Koszty związane z przygotowaniem i przesyłką podania oraz niezbędnych dokumentów nie będą zwracane. Niekompletne podania nie będą uwzględniane. Dokumenty zgłoszeniowe nie będą zwracane po podjęciu decyzji stypendialnych.


Skład Jury:

 • Prof. Ragna Schirmer, fortepian / Halle
 • Prof. -- , skrzypce / --
 • Prof. Stefan Rapp, perkusja / Leipzig
 • Prof. Bernhard Klapprott, klawesyn / Weimar
 • Prof. Björn Kadenbach, trąbka / Dresden

Jury dokonuje wyboru stypendystów, który musi zostać zatwierdzony przez zarząd fundacji. Decyzje zarządu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone.


Planowany program stypendialny na rok 2023

kwartet fortepianowy, śpiew, wiolonczela, gitara, flet prosty